Kho kỷ vật vô giá của Maradona

Kho kỷ vật vô giá của Maradona

Những thứ quý giá nhất được luật sư của Diego Maradona – Matias Morla – kiểm kê gồm: một bức thư do