Top 32 của World Cup đã được đặt ở 9 chỗ!Ý sẽ sống và chết ở Ý.

Top 32 của World Cup đã được đặt ở 9 chỗ!Ý sẽ sống và chết ở Ý.